Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště se snaží přispívat k příjemné a bezpečné atmosféře ve škole i třídách samotných.

Podporuje osobní rozvoj dětí a snaží se rozvíjet otevřenou komunikaci mezi rodinou a školou.

Služby ŠPP mohou využívat děti, rodiče i pedagogové. Kromě již jmenovaného se podílí na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou
inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělávání.

Naše aktuální cíle jsou:

 • zkvalitnit sociální klima ve třídách,
 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • v rámci týmové spolupráce efektivně a neodkladně řešit problémy spojené se školní docházkou,
 • sledovat a vyhodnocovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření.

Hlavní úkoly ŠPP

 • koordinovat pedagogicko-psychologického poradenství ve škole,
 • pracovat s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků),
 • poskytovat poradenství a konzultační podporu pro děti a rodiče (podpora při zvládání náročných situací doma i ve škole, psychologické vedení, osobnostní rozvoj, prožívání těžkého období, problémy se spolužáky,…)
 • zaměřovat se na prevenci rizikového chování (podpora pozitivního klimatu ve třídách, rozvoj sociálních a emocionálních dovedností dětí, preventivní i intervenční programy pro třídní kolektivy),
 • participovat na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádět analýzy a návrhy konkrétních opatření,
 • podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků,
 • pracovat průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňovat prostřednictvím sociálního učení klima školních tříd a potažmo celé školy,
 • zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků,
 • provádět intervence pro prevenci školní neúspěšnosti,
 • nabízet kariérní poradenství pro žáky a jejich rodiče,
 • koordinovat kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…).

Poradenští pracovníci

Školní psycholog

Mgr. Andrea Kostrhounová
kostrhounova@zsbrezovehory.cz

 • poskytuje krizovou intervenci a individuální intervence pro žáky, pedagogy i zákonné zástupce (konzultace, pravidelná setkávání na základě souhlasu zákonných zástupců),
 • ve spolupráci s vyučujícími se věnuje se prevenci školního neúspěchu (náprava, podpora, vedení apod.),
 • provádí depistáž, zjišťuje sociální klima ve třídách a vyhodnocuje jej ve spolupráci s třídními učiteli,
 • provádí skupinovou a komunitní práci s žáky a třídami zaměřenou na témata osobnostně sociální výchovy, emočního rozvoje a hodnotové výchovy za spolupráce s kolegy napříč ŠPP i učitelským sborem,
 • poskytuje metodickou podporu pedagogům a asistentům pedagoga.

Výchovný poradce

Mgr. Hana Hájková
hajkova@zsbrezovehory.cz

 • řeší problémy spojené se specifickými poruchami učení,
 • pečuje o žáky s potřebou podpůrných opatření,
 • ve spolupráci s vyučujícími vytváří podmínky pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření,
 • zprostředkovává návštěvu specializovaného poradenského pracoviště
  Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra,
 • spolupracuje s vyučujícími v péči o nadané žáky,
 • poskytuje poradenství při volbě povolání,
 • zajišťuje agendy spojené s přihláškami na střední školy a zápisovými lístky,
 • vyhodnocuje průběh a výsledek přijímacího řízení.

Školní metodik prevence

Mgr. Filip Kadeřábek
kaderabek@zsbrezovehory.cz

 • zajišťuje pro žáky a učitele preventivní programy, vzdělávání,
 • sleduje projevy sociálně patologických jevů (šikana, zneužívání návykových látek, záškoláctví, kyberšikana,..),
 • ve spolupráci s kolegy ze školního poradenského pracoviště, třídními učiteli a rodiči řeší závažné výchovné problémy,
 • spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Střediskem výchovné péče.

Kariérový poradce

Mgr. Eva Smolařová
smolarova@zsbrezovehory.cz

Mgr. Tomáš Šorna
sorna@zsbrezovehory.cz

 • poskytuje informace o vzdělávacích možnostech,

 • poskytuje informace o trhu práce,

 • za využití kariérové diagnostiky pomáhá mapovat schopnosti, dovednosti a silné stránky žáka,

 • snaží se aktivizovat žáky k samostatnému rozhodování o vlastním budoucím studiu, budoucí kariéře,

 • poskytuje metodickou a informační podporu učitelů a rodičů,

 • poskytuje poradenské služby pro žáky a jejich rodiče,

 • pomáhá a podporuje při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy,

 • koordinuje aktivity směřující k rozvoji kariérového vzdělávání žáků (exkurze do provozů, veletrhy škol, setkání s bývalými žáky, setkání se zástupci různých pracovních pozic, spolupráce se zástupci SŠ a SOU),

Sociální pedagog

Mgr. Vendula Kadlecová
kadlecova@zsbrezovehory.cz

 • zajišťuje poradenské činnosti;
 • poskytuje pomoc učitelům a žákům při řešení obtížných výchovných, sociálních situacích,
 • spolupracuje se státními (např. úřad práce),  pomáhajícími institucemi (sociálně aktivizační služba),
 • spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem,
 • spravuje agendu „Obědy do škol“,
 • sumarizuje podklady o absenci žáků tj. omluvené i neomluvené hodiny,
 • připravuje písemné podklady ve spolupráci s třídními učiteli pro instituce,
 • provádí mediaci konfliktu se žáky a třídními učiteli,
 • vede třídnické hodiny.

Speciální pedagog

Bc. Zdeňka Splítková
splitkova@zsbrezovehory.cz

 • realizuje vzájemnou spolupráci a nastavuje postupy s OSPOD, Policií ČR, Státním zastupitelstvím, SVP, SPC se sociálními službami pro rodinu a děti, a to v oblasti:
  • záškoláctví,
  • šikany,
  • požívání návykových látek,
  • mimoškolních aktivit, kyberšikany,
  • syndromu CAN,
  • protiprávního jednání,
  • vzájemných sporů, konfliktních vztahů mezi rodiči,
  • zanedbávání/nesprávné hygienické návyky.
 • spolupracuje s třídním učitelem, rodiči (osobami odpovědnými za výchovu), žákem při řešení výchovných a sociálních problémů,
 • spolupracuje s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem,
 • provádí terénní práci.

Koordinátor inkluze

Mgr. Ludmila Michálková
michalkova@zsbrezovehory.cz

 • metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy v otázkách inkluzivního vzdělávání,
 • metodicky pomáhá s přípravou a vyhodnocováním plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kalendář akcí

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
 • 1. - 4.ročník -Co to tady zní? Dudák přichází....
 • 4.B - HM - S havířem na šachtu
4
 • 2.A - Bezpečně do školy a ze školy
 • 2.B - Bezpečně do školy a ze školy
 • Setkání budoucích prvňáčků(Zák.,Plac.)
5
6
7
8
9
10
 • 1.A + 3.A - škola v přírodě - Petr, Vin, Halt, Švec
 • 2.B - škola v přírodě- Zák,Draž
 • 7.A,9.A - Škola v přírodě (Vo, Klei,Ho)
 • Hud. festival A. Dvořáka - 1.-4.ročník, Perníková chaloupka, divadlo PB
11
 • 1.A + 3.A - škola v přírodě - Petr, Vin, Halt, Švec
 • 2.B - škola v přírodě- Zák,Draž
 • 7.A,9.A - Škola v přírodě (Vo, Klei,Ho)
12
 • 1.A + 3.A - škola v přírodě - Petr, Vin, Halt, Švec
 • 2.B - škola v přírodě- Zák,Draž
 • 7.A,9.A - Škola v přírodě (Vo, Klei,Ho)
13
 • 1.A + 3.A - škola v přírodě - Petr, Vin, Halt, Švec
 • 2.B - škola v přírodě- Zák,Draž
 • 7.A,9.A - Škola v přírodě (Vo, Klei,Ho)
14
 • 1.A + 3.A - škola v přírodě - Petr, Vin, Halt, Švec
 • 7.A,9.A - Škola v přírodě (Vo, Klei,Ho)
15
16
17
 • Sportovně - kulturní kurz: 6.B-9.B
 • 5.AB, 6.A a 7.A (80) Divadlo - Rychlé šípy (Vo, Klei, Smo, Kad)
18
 • Sportovně - kulturní kurz: 6.B-9.B
19
 • Sportovně - kulturní kurz: 6.B-9.B
20
 • Sportovně - kulturní kurz: 6.B-9.B
21
 • Sportovně - kulturní kurz: 6.B-9.B
22
23
24
25
26
 • Příběhy našich sousedů - konference
27
28
29
30

Nic z 9. 6. 2024 na 9. 7. 2024.

Rychlé kontakty

Základní škola Březové Hory

Adresa: Prokopská 337, Příbram 261 01
Telefon: 318 623 817
IČO: 47 067 641