Školní družina ZŠ Březové Hory Příbram

Charakteristika školní družiny

 • Školní družina se nachází v budově 1. stupně ZŠ na náměstí J. A. Alise. Má tři oddělení v přízemí budovy. Součástí družiny jsou tři šatny a WC.
  Herny jsou vybaveny stolky se židlemi, skříňkami na pomůcky potřebné k činnosti ve školní družině. Dále je zde domeček, skluzavka, stůl na stolní tenis, televize, radiomagnetofon.
 • Vchod do školní družiny je ze zahrady základní školy.
 • Žáci školní družiny mohou ke své činnosti využívat školní zahradu i hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu, kuchyňku, pracovnu Vv na II. stupni ZŠ.
 • Při zápisu do školní družiny musí zákonný zástupce žáka odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek, a seznámí se s Vnitřním řádem a řádem ŠD.
 • Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 3. ročníku. Po skončení vyučování si vychovatelé přebírají žáky u školních šaten. Ze školní družiny odcházejí žáci dle zápisního lístku v doprovodu nebo samostatně. Při odchodu v doprovodu musí vyzvedávající oznámit vychovateli převzetí žáka. Pokud žák odchází ze školní družiny samostatně jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí být na písemné omluvě: datum, podpis zákonného zástupce a dodatek: „PŘEBÍRÁM ZA SVÉ DÍTĚ ZODPOVĚDNOST“. Bez tohoto dodatku nebude žák uvolněn ze školní družiny. Z bezpečnostních důvodů nelze žáka uvolnit telefonicky.
 • Provozní doba školní družiny, podmínky platby a docházky jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny.
 • Pokud žák navštěvuje zájmové kroužky organizované naší školou v provozní době ŠD, je zajištěna jeho bezpečnost osobou, která kroužek vede nebo vychovateli.
 • Zůstane – li žák ve školní družině po skončení provozní doby, jsou telefonicky vyrozuměni rodiče. Pokud rodiče nebudou k dosažení, vychovatel musí kontaktovat vedení školy a sociální pracovnici. Případné náklady spojené s řešením vzniklé situace hradí zákonní zástupci žáka.
 • V případě většího úrazu budou vyrozuměni rodiče a záchranná služba.
 • Ve školní družině je zajištěn pravidelný pitný režim.
 • Ve školní družině pracují kvalifikovaní vychovatelé, kteří rozvíjí zájmy a nadání žáků a jsou schopni adekvátně pracovat i se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Rychlé kontakty

Základní škola Březové Hory

Adresa: Prokopská 337, Příbram 261 01
Telefon: 318 623 817
IČO: 47 067 641